Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

ERICSSON-DÍJ 2007

dr. Kiss Sándor

dr. Kiss Sándor a Nyíregyházi Főiskola docense. Matematika, kémia, pedagógia középiskolai tanári szakon végzett. Főiskolai munkája mellett évtizedek óta rendszeresen és önzetlenül végez sokrétű matematikai tehetséggondozó munkát lakóhelyén, Nyíregyházán. Neki köszönhető, hogy városában létrejött egy olyan mag, mely országosan is elismert eredményes műhelyt hozott létre. A mai napig Róka Sándorral együtt szervezik és nagyon eredményesen vezetik a nyíregyházi általános iskolás és középiskolás szakköröket. Ő vezeti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei olimpiai szakkört is. Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola kecskeméti tagozatának megalakulása óta rendszeresen tanít ebben az országos beiskolázású tehetséggondozó műhelyben. Elmélyült, széleskörű tudásával nagyban hozzájárul a diákok sikeres felkészítéséhez és versenyzéséhez.

Tanítványai, köztük általános és szakközépiskolások, 1988 óta szép helyezéseket érnek el az országos matematikaversenyek döntőiben. 2006-ban két tanítványa volt a Varga Tamás Matematika Verseny első öt helyezettje között, egyikük a Kalmár László Matematika Versenyen 2006-ban 2., 2007-ben pedig 3. lett. A 2007.évi Arany Dániel verseny döntőjében tanítványa 2. díjat nyert.

Kiss Sándor évtizedek óta tart matematikai előadásokat Rév-Komáromban, rendszeres előadója a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozóknak, több ízben a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány rendezvényeinek. Azzal is nagyban segíti az Alapítvány munkáját, hogy évről évre feladatjavaslatokat ad a nemzetközi KENGURU Matematika Verseny részére. Megyéjében szervezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ambrózy Géza Matematikai versenyt.

Egyik életre hívója és megvalósítója volt a matematikatanárok évente megrendezésre kerülő Rátz László Vándorgyűlésén a tanárok feladatmegoldó versenyének, aktív segítője volt a nyíregyházi Rátz László Vándorgyűlésnek.

Nagy gondot fordít saját és kollégái szakmai továbbképzésére. Szakmai folyóiratokban cikkei jelentek meg, mellyel a gyakorló pedagógusoknak sok segítséget nyújt.


Schultz János

Schultz János 1994-ben a József Attila Tudományegyetemen, matematika-fizika szakon szerzett tanári diplomát. Azóta a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban tanít. Munkájában mindvégig következetes, önmagával és diákjaival szemben igényes pedagógus. Feladatait pontosan végzi el, törekedve arra, hogy tudását mindig a legaktuálisabb ismeretekkel bővítse. Tanítási óráit, módszereit a sokoldalúság, a sokszínűség jellemzi. Iskolai munkáját nagy hivatástudattal, lelkesedéssel látja el, szeretettel tanítja tantárgyát. Szakmailag jól felkészült, határozott nevelői egyéniség.

Szívesen használja az oktatás új eredményeit. Szakmai tudása és pedagógiai felkészültsége lehetővé tette, hogy a legfiatalabb (akár 10 éves) korosztálytól a legidősebbekig (a 18 évesekig) megszeressék a matematikát, a fizikát, értsék és tudják e tudományok ismereteit. Tudását kiválóan kamatoztatja a verseny-előkészítő szakkörökön. 2000-től máig tanítványainak igen sok kiváló versenyeredménye volt: a Kürschák József Matematikai versenyeken egy első díjat, háromszor második és egy harmadik díjat nyertek, a KöMaL "A" pontversenyén harmadik díjas, "B" pontversenyen első-, második-, és harmadik díjasok, a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián egyik tanítványa kétszer szerzett ezüstérmet, Arany Dániel versenyen második-, harmadik-, a Varga Tamás versenyen első-, második- és harmadik díjasok, az OKTV-n ötödik és kilencedik helyezettek, a Nemzetközi Magyar Matematika versenyen egy első-, két második-, két harmadik helyezett volt.

Rendszeresen tart bemutató órákat és előadásokat. A speciális matematikát tanító tanárok éves találkozóin rendszeresen részt vesz.

Osztályfőnökként munkáját nagy hozzáértéssel végzi, tanítványait szereti, és szakmai felkészültsége révén kiérdemli tiszteletüket. Szívesen fordulnak hozzá tanácsért, problémáik megoldásáért. Igényessége a nevelésben is megnyilvánul, szereti a rendet s a fegyelmezett kitartást.


Csatár Katalin

Csatár Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kitüntetéssel szerzett matematika-fizika tanári diplomát 1973-ban. Azóta a budapesti Radnóti Miklós Gyakorlóiskola tanára, majd vezető tanára. Tudását, emberségét és korrekt ítéleteit kollégái is elismerik és elfogadják. Ezt mutatja, hogy bizalmukat élvezve 1979 és 2003 között a matematika munkaközösséget vezette. Tanítását igényesség és sokszínűség jellemzi, megszeretteti a matematikát, tanórái a diákoknak élményt jelentenek. Problémamegoldó gondolkodásra nevel, a matematikai készségeket jól fejleszti, elvárásai magasak, de mindezt az órán, oldott légkörben valósítja meg. Tanítási módszerében a differenciálás fő erénye: a tanórán a tehetségesebbekkel és a gyengébbekkel egyaránt foglalkozik.

Szakkört vezet a tehetségeseknek. 2001-től tanítványai különböző versenyeken kiemelkedően szerepeltek: az OKTV-n kétszer, az Arany Dániel versenyen egyszer első helyezést, a Kalmár László versenyen kétszer negyedik, továbbá igen előkelő helyezéseket értek el a Matematika Határok Nélkül, a GORDIUSZ, a Zrínyi Ilona, a Bátaszéki versenyeken és az Amfiteátrum Kupán. Diákjai a felvételiken rendszeresen sikeresek. Évek óta az Arany Dániel Verseny bizottságának tagja a Kezdők kategóriájában.

Vezető tanárként a tanárjelöltek számára életre szóló mintát ad. Sok tanítványa lett matematikatanár, akik a "Csatár-modell"-t próbálják követni.

Tudását bizonyítja, hogy a gyakorlóiskola tehetségnevelést biztosító matematika tantervének egyik kidolgozója. Az új tantervekhez szükséges tankönyveket Széplaki Györgynével együtt írták meg a nyolc osztályos gimnázium összes évfolyamára. 2004 óta részt vesz a SuliNova munkájában, a kompetencia alapú oktatáshoz készülő tananyagok évfolyam szakértője, a tesztelésben résztvevő tanárok továbbképzésén és a mentorképzésben állandó előadó.

A díjra kollégái, egy szülő és három tanítványa terjesztette fel. Volt tanítványai, akik ma vele egy tantestületben tanítanak, példaképüknek tekintik.


Mihályi Gyula

Mihályi Gyula 1980-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-fizika szakán, majd 1984-ben technika szakos diplomát is szerzett. Kezdettől a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban tanít. Tevékenyen részt vett a speciális matematika oktatás megszervezésében. A matematika tagozat fenntartását, megújítását ma is szívügyének tartja. Szaktanárként magas színvonalú oktató-nevelő munkát folytat, és osztályfőnöki tevékenységét is ugyanilyen módon, lelkiismeretesen végzi. Tanítványai az élet minden területén megállják a helyüket, és sokan értek el közülük kimagasló szakmai sikereket. Mindig is nagy figyelmet szentelt a tehetséggondozásnak, mellette természetesen a felzárkóztatásra is gondot fordít.

A különböző versenyeken tanítványai által elért kiváló eredmények: az OKTV-n egy második, és két döntős helyezés, az Arany Dániel versenyen 11. helyezés, a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián aranyérem, a KöMaL feladatmegoldó versenyén harmadik helyezés, az ABACUS pontversenyen ezüst- és bronzérem. További sikereket értek el diákjai a GORDIUSZ, a KENGURU, az Izsák Imre Gyula Komplex Természettudományi versenyeken, az Alapműveleti Matematika versenyen, a Varga Tamás és az Öveges József versenyen.

A BJMT Fejér Megyei Tagozata és az MTESZ Fejér Megyei Szervezete által szervezett "Matematika Szabadegyetem" című ismeretterjesztő előadássorozat keretében 5 előadást tartott. A Rátz László Vándorgyűlésen feladatmegoldó szemináriumot vezetett. Több mint tíz éve OKTV versenybizottsági tag a nem speciális matematika tantervű gimnazisták kategóriájában. Az ABACUS matematikai lapok folyóiratnak felügyelő bizottsági tagja. Székesfehérváron 2002 óta nagy felkészültséggel, lelkesedéssel tartja az olimpiai verseny-előkészítő szakkört matematikából.

Tanítványainak folyamatosan készít összefoglaló feladatgyűjteményeket, segédanyagokat és az új technika adta lehetőségekkel élve prezentációkat is. 1994-ben saját összeállítású, speciális matematikai osztályoknak és szakköri feldolgozásra szánt példatárat írt "Hatványközepek között fennálló és más nevezetes egyenlőtlenségek" címmel.

Kollégáit szakmailag segíti, segítőkész módon felkarolja a pályakezdő fiatalokat.


Nagy Tibor

Nagy Tibor Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett matemati­ka-számítástechnika-technika szakos tanári diplomát 1992-ben, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a középiskolai számítástechnika tanári szakot végezte el. 1992-ben a kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskolában, majd 1999-től 2003-ig a kecskeméti Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakkö­zépiskolában tanított. 2003 óta a Kecskeméti Református Általános Iskolában tanít. A kiemelkedően tehetséges tanítványok mellett különös figyelmet fordít a matematika iránt csekély érdeklődést mutató tanulókra is. Rendszeresen tart matematika szakköröket. Néhány éve az alsó tagozatos tanulóknak szervez szakköröket. Tanítványai rendszeres résztve­vői a Varga Tamás és a Zrínyi Ilona versenyeknek. Több tanítványa eredményesen vesz részt az ABACUS matematikai lapok pontversenyén.

Főiskolás korában bekapcsolódott az akkor induló Zrínyi Ilona Matematikaver­seny szervezésébe Csongrád megyében. A Zrínyi Ilona Általános Iskolába kerülve már az országos verseny szervezését segítette. 1993-tól minden évben a verseny egyik feladatsorának összeál­lítója.

A tanítás mellett részt vesz a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány munkájában. 2000 óta az alapítvány kuratóriumának tagja, az alapítvány képviselője.

Kezdetektől aktívan részt vesz az ABACUS szerkesztésében, készítésében, az újság szerkesztőbizottságának tagja. Három éve a GORDIUSZ Matematikai Tesztverseny szervezőbizottságának elnökeként irányítja a verseny megyei fordulójának lebonyolítását, és szervezi a verseny országos döntőjét.

A Zrínyi Ilona verseny feladatai a megoldásokkal, eredményekkel, a verseny sta­tisztikájával 2004-ig a Matematikai versenytesztek című sorozat keretében, majd 2004-től Zrínyi címmel jelennek meg. A két sorozat könyveinek 1994 óta egyik szerzője és szerkesztője. A sorozat könyvei az általános iskolások között a igen népszerűek. Kezdeményezője és elindítója volt 2005-ben a Kecske­méti matematikai füzetek könyvsorozatnak, amelyben tehetséggondozást segítő feladatok, írások jelennek meg.

Nagy gondot fordít szakmai továbbképzésére. Rendszeres résztvevője a matemati­katanárok Rátz László Vándorgyűléseinek. A vándorgyűlés keretében lebonyolított feladatmegoldó tanárverseny általános iskolai kategóriájának 2006-ban győztese, 2007-ben második helyezettje.


dr. Pogáts Ferenc

dr. Pogáts Ferenc az ELTE matematika-ábrázoló geometria tanári szakán végzett 1962-ben. Az ELTE Geometria Tanszékén kezdett dolgozni. Itt tanársegédként, majd adjunktusként a tanárképzés meghatározó tanáregyénisége. Egyetemi oktatói évei alatt a Berzsenyi Dániel Gimnázium speciális matematika tagozatán óraadó tanárként is dolgozott.

1975-ben egyetemi adjunktusi állását az egri Ho Si Minh (később Eszterházy Károly) Tanárképző Főiskola budapesti kihelyezett tagozatának matematika tanszékvezetői megbízásra cserélte és 1985-ben főiskolai docens lett. Nyugdíjba vonulása után is tanított itt.

1996 óta a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára. A Fazekas mostani matematika munkaközössége több tagjának évfolyam- illetve csoportfelelőse, gyakorlatvezetője, szakdolgozati témavezetője volt (Hámori Veronika, Laczkó László, Táborné Vincze Márta). Pogáts Ferenc szakmai- és módszertani tudásának, a pedagógus pálya iránti elkötelezettségének és a pedagógusokkal (köztük önmagával) szembeni rendkívüli igényességének köszönheti sok száz tanár, hogy megtalálta az örömöt hivatásában és megmaradt a pályán, kiválóan helyt állva a katedrán.

Rendkívüli népszerűségnek örvend tanítványai körében. A gyengébb képességű diákokkal éppúgy, mint a kiemelkedő képességűekkel személyre szólóan foglalkozik, segítségével amellett, hogy valamennyien sikeres érettségi vizsgát tesznek, elsajátítják azt a gondolkodási formát, amely életük más területén is hasznukra válik. Tanítványainak hitelesen közvetíti a matematika szeretetét, hozzásegíti őket a gondolkodás örömének felismeréséhez.

Csaknem 30 éve az OKTV bizottságának tagja, a nem speciális matematika tantervű gimnazisták kategóriájában. Kezdettől fogva a Varga Tamás Matematika Verseny bizottságának elnöke. Budapesten és vidéken a Rátz László Vándorgyűléseken sokszor tartott szakmai és módszertani előadást.

Publikációi: Varga Tamás Verseny feladatgyűjtemény, a Bolyai könyvek sorozatában: Vektorgeometria, Koordináta geometria, Trigonometria, illetve a speciális matematika tagozatos tankönyv sorozatban: Koordináta geometria, vektorok. Társszerzője volt az Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából című könyvnek, és az ehhez készített Megoldások I. és II. kötetének. Sok szakmai, illetve módszertani cikket írt. Több tankönyv és feladatgyűjtemény éles szemű és gondos lektora.

Kiváló oktatói és népszerűsítő munkájáért többek között Beke Manó Emlékdíjban és Trefort-díjban részesült.


Hóbor Sándor

Hóbor Sándor 1955-ben született Nagykanizsán. A letenyei Kenyeres Júlia Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári oklevelet. Egyetemi tanulmányai után egy egri középiskolai kollégiumban dolgozott nevelőtanárként, majd l981-ben az egri Dobó István Gimnáziumban kapott tanári állást, ahol egy 10 éves szakaszt kivéve jelenleg is tanít. Munka mellett is folyamatosan tovább képezte magát, sikeresen részt vett az ELTE Atomfizika Tanszéke által szervezett egyéves magfizikai továbbképzésen, 1988-ban pedig diplomát szerzett az ELTE TTK humánökológia szakán.

Gimnáziumában 10 éve vezeti a természettudományos és matematika-fizika munkaközösséget. Ugyanakkor szervezi és irányítja az iskola mérési-ellenőrzési munkáját. Folyamatosan kap osztályfőnöki megbízásokat. A rendkívül aktív és jó tanulmányi eredményű osztályok közismert tevékenysége osztályfőnökük elismerésre méltó munkájának is köszönhető.

1993 óta fizika szaktanácsadóként is dolgozik, ezt a feladatot is igen aktívan, kreatívan látja el. 1997-től fizikából, 2001-től a pedagógiai értékelés szakterületen közoktatási szakértő, melyhez szükséges diplomát a Szegedi Tudományegyetem Pedagógia Intézete által szervezett pedagógia értékelés szakon szerezte. A Városi Minőségi Kör tagjaként részt vett Eger város közoktatása minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásában Aktív résztvevője volt az Eger Város Önkormányzata által szervezett, matematika és fizika tantárgyakra vonatkozó mérés lebonyolításának.

Az általános iskolai és középiskolai fizikatanárok szakmai továbbképzését is segítve, több alkalommal tartott előadást a fizika különböző területeit érintve. Beszámolt a mérésekkel és értékelésekkel kapcsolatos feladatok megoldásának lehetőségeiről is. Ezeket a rendezvényeket esetenként szakmai jellegű kirándulásokkal kapcsolta össze. Rendszeres résztvevője a Középiskolai Fizikatanári Ankétoknak, ahol már 3 alkalommal vezetett műhelyfoglalkozást. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Heves megyei Csoportjának 11 éven át volt titkára.

Sokoldalú tevékenységének egyik fontos területe a tanulmányi versenyeken való közreműködés szervezőként és felkészítő tanárként egyaránt. Évek óta munkálkodik a Heves megyei Mátrai Tibor Fizikaverseny lebonyolításában. A versenyre való felkészülés elősegítésére Pedagógiai Intézetének támogatásával "Fizika a környezetünkben" címmel olyan feladatgyűjteményt jelentetett meg, amely korszerű, a fizika tanításában eddig szokatlan szellemű feladatokkal járul hozzá a tanulók és tanárok érdeklődésének felkeltéséhez.

A gondosan megtervezett és végrehajtott, időt és fáradságot nem sajnáló szaktanári munka, a szaktárgyai iránti tanulói érdeklődés felkeltése és szinten tartása közben tanítványai számos fizika és matematika témájú tanulmányi versenyen értek el kiemelkedő eredményt. Ezek közül legfényesebben talán a fizika OKTV 1. hely, a Mikola Verseny 3. hely, a KöMaL fizika pontversenyének 2., 3., 4. helyei csillognak. Az eredményes szereplés a felkészítő tanár változatos és az átlagot messze túlhaladó módszertani felkészültségének, a tanításban alkalmazott sokszínű módszereinek (eszközkészítés, kísérletezés) és tanuló-centrikus nevelői felfogásának köszönhető.

Emberi tulajdonságai, munkássága, a tehetséggondozásban kifejtett tevékenysége, segítőkészsége, példamutató és megújulásra mindig kész szakmai felkészültsége elismeréseként a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2007-ben Hóbor Sándornak ítélte "Az Év Pedagógusa" díjat.


dr. Mező Tamás

dr. Mező Tamás 1956-ban született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a nagykőrösi Arany János Gimnázium fizikatagozatán végezte. A József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán 1980-ban szerzett kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet. Pályáját a SZOTE Radiológiai Klinikáján kezdte, ahol nyolc éven át dolgozott fizikusként. Napi munkája mellett részt vett az egyetemi oktatásban is, gyakorlatokat vezetett, az egyetem felvételire előkészítő táboraiban tanította a középiskolás diákokat. Az egyetemen eltöltött évek alatt több tudományos közleménye jelent meg folyóiratokban. Egyetemi doktori értekezését biofizika főtárgyból, illetve radiológiából írta.

1988. augusztusában került a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola tanári karába. Munkáját mind szakmai, mind osztályfőnöki, pedagógiai feladataival kapcsolatban kezdetektől fogva kimagasló precizitással, megbízhatósággal és lelkesedéssel végezte. Másfél éven át ellátta az igazgatói feladatokat a szegedi Eötvös József Gimnáziumban, de szakmai elhivatottsága visszahúzta régi gimnáziumába.

1995 óta oktatási szakértő, 2000-ben közoktatás-vezető szakirányban szerzett oklevelet. Elvégezte az OKÉV érettségi elnöki továbbképző tanfolyamát, továbbá a "Képzők képzése - felkészítés a fizika tantárgy kétszintű érettségijének lebonyolítására" elnevezésű továbbképzést. Ezt követően multiplikátori feladatokat lát el, az OKÉV felkérésére regionális jelleggel is.

Kollégáival szemben tanúsított megértése, segítőkészsége a tantestület széles körben tisztelt és respektált tagjai közé emelte. Szívesen gondozza a pályakezdő pedagógusok útkeresését, tanácsaival, példamutatásával segíti őket a szakma elsajátításában. Munkáját mindenkor szakmai, pedagógiai igényesség jellemzi. Ma, a természettudományok háttérbe szorulásának időszakában is arra törekszik, hogy a fizika iránt kevésbé érdeklődő diákkal is elfogadtassa kedves tudományát. Szakmai felkészültsége és fenti mentalitása alapján nem véletlen, hogy oktató-nevelő munkájának eredményessége országosan is ismertté vált, hiszen tanítványai fizika témakörben kiválóan szerepeltek a különböző országos tanulmányi versenyeken.

Tanulója nyerte 2006-ban a 9. osztályos tanulók számára kiírt Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaversenyt, ugyanezen a versenyen a 10. osztályos kategóriában 2004-ben a 2. és 11., 12., 13. helyezést érték el tanítványai. 2003-ban a Mikola Versenyen 6 tanulója jutott be a gyöngyösi döntőbe, ahol a legjobb a 8. helyen végzett. Nagyon jól szerepelnek diákjai az OKTV-n is. Gyakran jutnak a döntőbe, és 2004 óta büszkélkedhetnek 6., 7., 8., 10., 14. helyezésekkel. Tanítványai bekapcsolódnak a KÖMAL pontversenyébe is. A 2006/2007 tanévi pontversenyben a mérési kategóriában egy tanítványa az 5. helyen végzett, az elméleti feladatok versenyében 8. osztályosai a 7. és 9. helyet szerezték meg, 10. osztályosai a 3. és 4. helyen végeztek, míg a 12. osztályos tanulója a 7. helyen fejezte be a versenyt. Sikeresek tanítványai a Budó Ágoston Versenyen, Öveges József Emlékversenyen és az Öveges József Országos Fizikaversenyen is.

Nem csupán versenyeztet, országos szinten versenyeket is szervez. 2004 óta vesz részt a Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaverseny és Vermes Miklós Fizikaverseny versenybizottságának munkájában. Harmadik éve ő állítja össze a verseny mechanika feladatsorát.

Munkáját 2006-ban a Vermes Alapítvány Fényes Imre Díjjal ismerte el.


Ádám Árpád

Ádám Árpád, a tatai Eötvös József Gimnázium tanára, igazgatóhelyettes, közoktatási szakértő 1953-ban, Putnokon született. Egyetemi diplomáját a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte, matematika-fizika szakon. 1977 óta a tatai gimnázium tanáraként szerzett ismertséget és elismerést. Kiváló szakmai felkészültségű, igényes pedagógus és iskolaszervező, aki hallatlan munkabírással és kitartással fáradozik szaktárgyai és iskolája népszerűsítésén.

Egyetemi tanulmányai befejezése óta rendszeresen tovább képzi magát. Előbb technika szakos, majd számítástechnika szakos végzettséggel egészítette ki alapképzettségét. 1999-ben közoktatásvezetői tanulmányait zárta le sikeresen. Továbbképzésen vett részt a környezeti nevelési, tantervfejlesztési ismeretek, a pedagógiai mérés-értékelés módszertana tárgykörben, továbbá kerettantervi és kerettantervtől eltérő szakértői, akkreditációs szakértői felkészítésen mélyítette ismereteit. Éveken át volt megyei fizika tantárgyi szaktanácsadó, az új érettségi rendszer bevezetésének időszakában multiplikátori feladatokat is ellátott.

Fiatal tanárként egyik kezdeményezője volt a középiskolások számára kiírt Öveges József Emlékversenynek, hogy méltó módon megőrizzék a kivételes tanár egyéniség, Öveges József emlékét. Az 1980-ban elindított matematika és fizika témájú verseny komoly rangot vívott ki magának határon innen és határon túl, hiszen rendre 50-60 jó hírű középiskola képviselteti magát. Az eredeti ötleteket, látásmódot és gondolkodást igénylő feladatokat az iskola szaktanárai tűzik ki.

Pedagógus pályája során mindig nagy gondot fordított a szaktárgyai iránti érdeklődés felkeltésére, a tehetséges fiatalok fejlesztésére, versenyfelkészítésre. Mindegyik szaktárgyában eredményes tanár. Matematikából, fizikából, számítástechnikából egyaránt előkelő helyezést értek el tanítványai a különböző tanulmányi versenyeken. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen több tanulója került az első tíz helyezett közé. Számos tanulót készített fel sikeresen a Gábor Dénes feladatmegoldó versenyre, a Nemes Tihamér Számítástechnikai Versenyre, a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Versenyre, az Izsák Imre Komplex Természettudományi Versenyre. Legutóbb egyik diákja második díjat nyert az Asztronautikai Társaság pályázatán, és 2006-ban egy amerikai tanulmányúton vehetett részt a NASA-ban. A tehetséggondozás más formáiban is szívesen részt vesz. Korábban rendszeresen foglalkozott a megye különböző oktatási intézményeiből toborozott tehetséges fiatalokkal az un. tanulmányi táborban. Az utóbbi években saját iskolájának nyári természettudományi táboraiban működött közre. Sok tanuló pályaválasztását befolyásolta szaktanárként, osztályfőnökként. Tanítványai eredményesen felvételiztek a legnépszerűbb egyetemekre, számos sikeres orvos, mérnök, fizikus, kutató és gyakorlati szakember egyaránt tőle kapott indíttatást későbbi pályájához.

Az utóbbi években sokat tett a szakmai megújításért, új módszerek elsajátításáért és terjesztéséért. Igazgatóhelyettesként szervezője, szaktanárként résztvevője számos újszerű programnak, amelybe gimnáziuma bekapcsolódott. Jelenleg is szervezi a kompetencia alapú programcsomagok használatát ismertető kurzusokat. Részt vett a Sulinet Digitális Tudásbázis használatára, kipróbálására irányuló továbbképzésen is.

Szerteágazó tevékenysége közepette is megőrizte alapvető beállítottságát, hogy elsősorban tanár. Olyan tanár, aki hatásosan népszerűsíti tantárgyait, igényesen tanít, és igényességre nevel.


Ambrózy Béla

Ambrózy Béla 1944-ben született Inácson. A miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1962-ben. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán 1967-ben matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.

Első és egyetlen munkahelye 1967-től kezdve a miskolci 2. számú Ipari Szakközépiskola, amelyet ma Kandó Kálmán Szakközépiskolának neveznek. Iskolájában hosszú időn át mindkét tantárgyát tanította 1985-ig, amikor igazgatóhelyettesi teendők ellátásával bízták meg. Ebből a munkakörből ment nyugdíjba 2006-ban.

Sikeres, közel 40 évet töltött el a tanári pályán. Tantárgyainak, elsősorban a fizikának szeretete hatotta át mindennapi munkáját. Tanártársaival és tanítványaival mindig olyan kapcsolatot tudott teremteni, amely a tanítás-tanulás folyamatát alkotó tevékenységgé formálta. Tanítványai tisztelték, munkatársai segítőkész iskolavezetőként ismerték. Hasznosítható ötletei, nyugodt és alkotói légkör megteremtésére tett erőfeszítési is hozzájárultak iskolája jó hírnevének fenntartásához. Emberi tulajdonságai közül kiemelhetjük példátlan szerénységét és nyugodtságát.

Tanári tevékenysége nagyon fontos területének tekintette a tehetségek kiválasztását, a tehetséggondozást. Segítő munkájának köszönhették tanítványai az igen jó helyezéseket a fizika tantárgy tanulmányi versenyein. Diákjai többször kerültek az első tíz közé az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, és végeztek dobogós helyen a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Versenyen.

Jelentős szerepe van abban, hogy városa, megyéje fizikaoktatását az egész országban elismerték és elismerik. Több mint egy évtizeden át volt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csoportjának titkára. Ebben a minőségében kísérleti bemutatókat, előadás-sorozatokat szervezett, amelyek nagyban elősegítették tanulók, tanárok fizika iránti érdeklődésének felkeltését, fenntartását. Aktívan közreműködött két Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató szervezésében és sikeres lebonyolításában.

Nevéhez kapcsolódik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakközépiskolai tanulók számára kiírt Törő Gábor Fizikaverseny elindítása. A verseny szervezése, lebonyolítása, a szükséges anyagi feltételek megteremtése 20 éven át igen nagy tiszteletet érdemel. Az adott iskolatípusnak az országban szinte példa nélküli olyan versenye ez, amelyen jól felkészített tanulók ádáz küzdelmet folytatnak iskolájuk minél jobb helyezéséért.

Ambrózy Béla szakmai munkáját, nevelői tevékenységét eddig is több kitüntetéssel ismerték el: Kiváló Munkáért Érdemérem (1978 és 1989), Kiváló Dolgozó (1979), Honvédelmi Érdemérem (1988), Arany Katedra Emlékplakett (1992).


Nagyné Lakos Mária

Nagyné Lakos Mária 1953-ban született Debrecenben. A KLTE Gyakorló Gimnáziumában érettségizett, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet 1978-ban. Kenderesen kezdte tanári pályáját, oktatott Szekszárdon, majd 1983-ban került Paksra, ahol 15 éven át volt a Vak Bottyán Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. 1998-ban a paksi Energetikai Szakközépiskolában kapott kinevezett tanári állást, ahol jelenleg is oktat.

Érdeklődését jelentősen befolyásolta jelenlegi iskolájának szakiránya és annak környezete, elsősorban a Paksi Atomerőmű Vállalat. Ezzel is magyarázható, hogy 1999-ben környezetfizika szakos tanári oklevelet szerzett a Debreceni Tudományegyetemen. Emiatt lépett azoknak a sorába is, akik az országunk elektromos energiájának jelentős hányadát termelő atomerőmű fontosságát hangoztatják. Ennek érdekében a Paksra látogató fizikatanárok, valamint általános és középiskolás diákok számára üzemlátogatásokat szervez. A Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató résztvevőinek, és a 10 éve a paksi Energetikai Szakközépiskolában lebonyolított Szilárd Leó Nukleáris Fizikaverseny döntőin megjelent versenyzőknek és kísérőiknek szervezett, az Erőmű különféle tevékenységét bemutató látogatások maradandó emléket jelentettek, az ott szerzett ismeretek nagyban hozzájárultak a nukleáris műveltség szélesítéséhez.

Közel 30 éve tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, 2002 óta közoktatási szakértő fizikából, munkaközösség vezető, a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány titkára, közép- és emelt szinten érettségi elnök.

Nagy kedvvel vesz részt olyan rendezvények megtervezésében, illetve lebonyolításában, amelyekben tanítványai tevékenykedhetnek. Ezek közül néhány: A radioaktivitás a természet része című kiállítás, A fizika éve 2005 programjai, a PAV által meghirdetett Kármán Tódor pályázat, ESZI stúdiófilmek (CERN, Ködkamra és Termolumineszcens doziméter), 100 éves az elektron pályázat, Bátaapáti kísérleti bemutató. Ezeken tanítványai országosan elismert eredményeket értek el.

Diákjai szeretik, ugyanis az elmélet mellett nagy gondot fordít a kísérleti bemutatásra, a különböző érdekes jelenségek szemléltetésére. Minden évfolyamon lelkes híveket szerzett a csillagászatnak, illetve a nukleáris fizikának. Tantárgyát megszeretteti tanítványaival, ennek köszönhető, hogy az átlagot messze meghaladó számú tanítványa jelentkezik érettségi vizsgára fizikából, illetve versenyzői közül többen értek el jegyzett helyezést országos fizikaversenyeken (OKTV, Szilárd Leó Nukleáris Fizikaverseny).


Horváthné Fazekas Erika

Horváthné Fazekas Erika 1958-ban született Szeghalmon. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1981-ben matematika-fizika szakos általános iskolai oklevelet szerzett. Tanári munkáját Békéscsabán kezdte, tanított Nagybánhegyesen, majd a szegedi Rókus 1. sz. Általános iskolában. 1991-ben került jelenlegi munkahelyére, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolájába.

Tanóráin folyamatosan nagy hangsúlyt kap az alaposan megtervezett tanulói kísérleteztetés és a jól tervezett, látványos tanári bemutató kísérlet. A módszerek célszerű megválasztásával és hatékony alkalmazásával az ismeretszerzés lehetőségeit is igyekszik diákjainak megtanítani. A képességek szerinti foglalkoztatás híve, amit munkájában következetesen alkalmaz, erre ösztönzi hallgatóit és kollégáit is. Több mint 12 éve szakvezető tanárként irányítja a fizikaszakos tanárjelöltek tanítási gyakorlatát. Nagy hangsúlyt helyez a világos fogalomalkotásra.

A kiemelt foglalkozás a tehetséges tanulókkal szívügye. 14 éve vezet tehetséggondozó szakkört. Tanítványai rendszeresen részt vesznek a helyi, területi és országos szervezésű természettudományos, illetve fizikaversenyeken., ahol rendszeresen elismerésre méltó eredményeket érnek el. Az Öveges József Fizikaverseny országos döntőjébe is gyakran eljutnak versenyzői, és ott is szép eredménnyel helytállnak. (1995-ben 1. helyezett, 1996-ban 2.. díjazott, 1997-ben 26., 2001-ben 29., a döntőbe jutottak tanítványai 2003-ban, 2005-ben és 2006-ban is). Hasonlóan több tanítványa eljutott Jedlik Ányos Fizikaverseny országos döntője is.

A tehetséggondozásban szélesebb körben is jelentős szerepet vállal. A már 25 éve folyó, "Keresd a megoldást!" elnevezésű, megyei, több fordulós fizikaverseny egyik feladatkitűzője. Emellett a Frank Jánosról elnevezett, 20 éve zajló városi fizikaversenynek is állandó zsűritagja. Pedagógiai munkájában fő vezérvonal a tehetséges tanulók érdeklődésének fenntartása, aktivitásuk fokozása, kreativitásuk fejlesztése, teljesítményképes tudásuk gyarapítása. Ennek érdekében támogat minden kezdeményezést, ami a fizikát mint tudományt és mint tantárgyat népszerűsíti akár élő bemutatóval, akár előadással. 6 éven keresztül aktívan részt vett a Csongrád Megyei Matematika- és Fizikatanárok Alkotóhelye által kezdeményezett, az érdeklődő és a versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók számára szervezett Nemzetközi matematika-fizika szaktábor tartalmas lebonyolításában.

Az ő munkájának is köszönhető, hogy a "2005 A Fizika Éve" rendezvénysorozat Csongrád megyében, országosan elismerten, kiemelkedő színvonalú, hatalmas tömeget megmozgató, örömünneppé alakult. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a szegedi "Csodatorony" program megvalósításában (Foucault-inga, Fizikai Interaktív bemutató és múzeum).

1990 óta tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, ebben az évben az Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport vezetőségi tagjává választották. Rendszeres résztvevője az Általános és Középiskolai Fizikatanári Ankétoknak, úgy szervezőként, mint eszközkiállítóként, de vezetett már műhelyfoglalkozásokat is. Több, a Fizika Tanításában megjelent, cikk szerzője, illetve társszerzője. A MOZAIK kiadó néhány módszertani kiadványa is az ő tollából jelent meg.

Horváthné Fazekas Erika eddigi munkáját több kitüntetéssel ismerték el: Vezető Pedagógus (1995), Pro Iuventute I. (1996), Mikola Díj (2004), Pro Iuventute Emlékplakett (2007).


Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj


A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés


A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés


A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, Dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés


A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés


A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, Dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés


A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés


A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, Dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés


A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, Dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés


A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok
Pedagógusnapra az Ericssontól


A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj


A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj


A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj


A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj


A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása