Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A 2002. novemberi informatika feladatok megoldása

A közöltek csak megoldásvázlatok, esetleg csak végeredmények. A maximális pontszám eléréséhez általában ennél részletesebb megoldás szükséges. A részletes megoldásokat a beküldött dolgozatok alapján a KöMaL-ban folyamatosan közöljük.


I. 34. A binomiális együtthatók felhasználhatók számok speciális számrendszerben, az ún. binomiális számrendszerben való felírására. Rögzített m (2\lem \le50) esetén minden nemnegatív n (0 \(\displaystyle \le\)n \(\displaystyle \le\)10 000) szám egyértelműen felírható az alábbi formában: n={a_1\choose1}+{a_2\choose2}+\dots+ {a_m\choose m}, ahol 0 \(\displaystyle \le\)a1 < a2 < ...< am.

Készítsünk programot (I34.pas, ...), amely beolvassa n és m értékét, majd kiírja a hozzá tartozó a1,a2,..., am értékét!

Pl.: n=41 esetén a1 = 1, a2 = 2, a3 = 4, a4 = 7, azaz

\(\displaystyle 41={1\choose1}+{2\choose2}+{4\choose3}+{7\choose4}=1+1+4+35.\) (10 pont)

Megoldás:

Algoritmus
 Be: A felbontandó szám: N;
 Be: A tényezők száma: M;
 binom(100);
Ez az eljárás számolja ki a Pascal-háromszöget az N. soráig.
 n0:=n;
Az m darab tényezőt a legnagyobbtól kezdve határozzuk meg, úgy hogy közben az N értéke egyre csökken. A minden sorban a legnagyobb megfelelő elemet választjuk ki.
 ciklus i:=m-től 1-ig -1-esével
  j:=0;
  ciklus amíg b[j+1,i]<=n
   j:=j+1;
  ciklus vége;
  Ha n=0
   akkor
    a[i]:=0
   különben
    a[i]:=b[j,i];
    c[i]:=j;
  elágazás vége;
  n:=n-a[i];
 ciklus vége;
Végül kiíratjuk az összeget.
 Ki: n0 =;
 ciklus i:=1-től m-1-ig
  Ki: a[i] +; 
 ciklus vége;
 Ki: a[m];
 ciklus i:=1-től m-ig
  Ki: c[i];
 ciklus vége;
algoritmus vége;
A binom eljárás számolja ki a Pascal-háromszöget.
Eljárás binom(n: egész);
 változók
  i,j: egész;
Az első oszlopban és az átlóban egyesek vannak.
 ciklus i:=0-től n-ig
  b[i,i]:=1;
  b[i,0]:=1;
 ciklus vége;
A minden egyes elem a fölötte levő kettő összegével egyenlő.
 ciklus i:=1-től n-ig
  ciklus j:=1-től i-1-ig
   b[i,j]:=b[i-1,j-1]+b[i-1,j];
  ciklus vége;
 ciklus vége;
eljárás vége;
A megoldás Pascal nyelven: Letöltés


I. 35. Egy R sugarú, H magasságú henger palástja alján elhelyezünk egy hangyát. A hangya percenként M centimétert mászik felfelé. A hengert tengelye (ami a koordinátarendszer Z tengelye) körül megforgatjuk az óramutató járásával ellentétes irányban, egy fordulatot T perc alatt tesz meg. A hangya az (R,0,0) pontból indul, és pályáját az Y=0 síkra vetítjük. A vetítősugarak az Y-tengellyel ALFA fok szöget zárnak be (1. ábra).

1. ábra2. ábra

Készítsünk programot (I35.pas, ...), amely beolvassa R (1 \(\displaystyle \le\)R\(\displaystyle \le\)50), H (1 \(\displaystyle \le\)\leH \le200), M (1 \leM \leH), T (1\leT \le\le100) és ALFA (0 \leALFA<90) értékét, majd az Y=0 síkra vetített ábrát rajzol a hangya pályájáról a henger látható oldalán folytonos, hátoldalán pedig pontozott vonallal.

R=50, H=200, M=1, T=40, ALFA=30 esetén a 2. ábrán látható rajzot kapjuk. (10 pont)

Megoldás:

Hangya;
 változók
  x,y,z,tt: valós;
  m,h,r,t,alfa,y1,z1: valós;
Az adatok beolvasásakor az alfa dőlésszöget fokban olvassuk be, de rögtön radiánba átírjuk, mert azzal fogunk számolni.
 Be: A henger magassága: H;
 Be: A henger sugara: R;
 Be: Percenkénti felfelé haladás: M;
 Be: Egy forgás ideje: t;
 Be: Dőlésszőg: alfa; alfa:=-alfa/180*3.14159;
 x:=r; y:=0; z:=0; tt:=0; z1:=0;
Beállítjuk a grafikus felületet. A grafikus kurzort a kép közepére állítjuk.
Megjegyzés: Az XZ síkot fogjuk kirajzolni.
 Grafikus_Felület_Inicializálása;
 HelyezésXYhoz(Kerekít(x)+MaxX div 2,-Kerekít(z)+MaxY div 2);
Az aljától a tetejéig megyünk. tt az aktuális idő, lépésenként. Kiszámítjuk a koordinátákat, majd a pont helyétől függően kirajzoltatjuk az utat, mint egy szakasz.
 ciklus amíg z1<h+m/t
  tt:=tt+1;
  x:=r*cos(tt/t*2*3.14159);
  y1:=r*sin(tt/t*2*3.14159)*cos(alfa);
  z1:=m*tt;
  Ha y1>0
   akkor Vonal_Beállítása(Szaggatott)
   különben Vonal_Beállítása(Folytonos);
  elágazás vége;
  y:=y1*cos(alfa)+z1*sin(alfa);
  z:=-y1*sin(alfa)+z1*cos(alfa);
  SzakaszRajzolásXYig(Kerekít(x)+MaxX div 2,-Kerekít(z)+MaxY div 2);
 ciklus vége;
Végül lezárjuk a grafikus felületet.
 Grafikus_Felület_Lezárása;
algoritmus vége;
A megoldás Pascal nyelven: Letöltés


I. 36. A trinomiális tétel szerint:

{(x+y+z)}^n=\sum_{\textstyle{0\le a,b,c\le n\atop
a+b+c=n}}{a+b+c\choose a,b,c}x^ay^bz^c.

A képletben használt zárójeles formula az ún. trinomiális együtthatókat tartalmazza, melyeket az alábbi képlettel is számolhatunk:

{a+b+c\choose a,b,c}=\frac{(a+b+c)!}{a!b!c!}.

Az ebben a képletben szereplő faktoriális értékek azonban túlságosan nagyok, így kiszámításuk nem mindig végezhető el. A trinomiális együtthatók kiszámítása azonban visszavezethető binomiális együtthatók szorzatára is, ami ezt a problémát megoldja.

Készítsünk táblázatot (I36.xls), amelynek egy adott mezőjébe beírva n (n= a+b+c, n \le20) értékét, az alábbi jellegű táblázatot kapjuk a trinomiális együtthatókról!

Példa: n=5 esetén a táblázat:

a/b012345
015101051
1520302050
21030301000
3102010000
4550000
5100000

(10 pont)

Megoldás:

Valóban a trinomiális együtthatók kiszámítása lehetséges a binomiális együtthatók szorzásával a következő módon:


Így az első lépés a binomiális együtthatók kiszámítása oly módon, hogy az A oszlopba egyeseket (1) írunk míg az 1. sorba nullákat (0) a második mezőtől kezdve. A többi mezőben pedig kiszámítjuk a felette és az a melletti mező összegét. Így:

c6:=B5+C5
A B23-as cellában az N értékét írjuk.
A B25:L35-ös mezőben pedig kiíratjuk a trinomiális együtthatókat. A sorokban az "a" értéke, míg az oszlopokban a "b" értéke már egyértelműen meghatározza a "c"-t is, hiszen c=N-a-b. A cellákba nullát (0) vagy a megfelelő szorzatot kell írni, "a" és "b" függvényében (az indexek függvényében). Nullától indexelünk, és N-ig megyünk. Ezért vonunk le az oszlop és sor indexekből 2-t illetve 25-t. A binomiális együtthatók szorzatát is indexek segítségével számoljuk ki.
Az INDEX függvényhez meg kell adni a tartományt, ami a binomiális együtthatók értékeinek tartománya, vagyis az A1:U21 tartomány. Majd meg kell adni a sor illetve oszlop indexek értékét. Nullától indexelünk ezért mindenhol hozzá kell adni egyet. Kell az N-edik sorban a (b+c)-dik vagyis az (N-a)-dik oszlopban levő mező és az (N-a)-dik sorban az (N-a-b) vagyis a "c"-dik mező értéke a szorzáshoz.
c26:=HA(OSZLOP()-2+SOR()-25>$B$23;
    0;
    INDEX($A$1:$U$21;
       $B$23+1;
       $B$23-(OSZLOP()-2)+1
       )*
		INDEX($A$1:$U$21;
		   $B$23-(OSZLOP()-2)+1;
			 $B$23-(OSZLOP()-2)-(SOR()-25)+1
       )
    )
A megoldás Excelben: Letöltés